Manşet

Borçlar Yeniden Yapılandırılıyor

Tarımsal kalkınma kooperatif ve ortaklarının muaccel haldeki borçları yeniden yapılandırılıyor

Tarımsal kalkınma kooperatif ve ortaklarının muaccel haldeki borçları yeniden yapılandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 4’üncü maddesinin (13) numaralı fıkrası gereği yeniden yapılandırılacak.
7256 sayılı Kanunun 4. Maddesi ve ortak hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/08/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar % 3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.
Daha önce 6736 ve 7020 sayılı Kanun hükümlerine borçları yapılandırılıp taksit ödemeleri devam edenlerin borçları tekrar yapılandırılmayacaktır.
Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/01/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine müracaat edecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
Bakanlığımızın izni olmadan yapılan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak tesislerini satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler yapılandırma için başvuru yapamazlar.
Vefat eden borçlu kooperatif ortağı için yasal mirasçılarından birisi ve/veya kefilleri borçlu adına sözleşmeleri imzalayabilir. Bu hususta ayrıca ortaklık devri yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Noterden alınacak vekâletlerde 7256 Sayılı Kanundan yararlanmak istendiği belirtilecektir. Vekâlet verilen ortak sayısı iki kişi ile sınırlıdır.
Borcu yapılandırılacak olan kooperatif veya ortakların belirtilen süre içinde müracaat etmemesi, müracaat etmiş olmasına rağmen düzenlenen sözleşmeleri imzalamamaları veya taksitlendirme sözleşmesi düzenlendiği halde taksitlerin bu genelge kapsamında ödenmemesi durumunda doğrudan Bankaca ilk kanuni takip uygulamasına geri dönülecektir.
Yeniden yapılandırma işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.
İlanen duyurulur.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Kapalı
Kapalı